dilluns, 4 de novembre del 2019

DECRET 3/2019 (Sobre la creació de la cambra legislativa)

PREAMBUL
El Departament d'Estat de la República d'Antares i la Calderona (d'ací en davant, Antares) en nom de l'Honorable Senyor President de la nació, n'Asdrubal Guerrero i Lloris, publica aquest decret número 3/2019 del quatre de novembre de dos-mil-dinou sobre la creació d'un cos llegislatiu per Antares. És el desig de l'actual President i de tots els seus antecessors l'aprofundiment de la democràcia a Antares amb la creació de diverses institucions com ara el Consell General d'Antares, que en el passat feia les funcions de cambra decissòria i d'organ de govern. Ara, a petició del President, Sr. Guerrero i de l'anterior al càrrec, Sr. Esteve, Antares es prepara amb un marc adequat i responsable a la creació d'una cambra legislativa nacional, la qual es dirà "Corts Antarenyes" (a partir d'aquest moment, "Corts").

ARTICLE 1:
Les Corts, amb el President de la República i Cap d'Estat, són els órgans suprems del poder de la nació antarenya i l'únic organ legislatiu d'aquesta.

ARTICLE 2:
Les Corts estaran integrades per membres elegits en representació d'Antares. El nombre de membres i el mètde d'elecció serà fixat per la llei, no podent haver-hi menys de tres membres.

ARTICLE 3:
El termini del mandat dels membres de les Corts Antarenyes será de quatre anys. No obstant, el termini es donarà per conclós abans del seu temps comú quan, ja siga per desig de la majoria dels membres de la cambra o del cap d'estat, siga dissolta aquesta.

ARTICLE 4:
Els membres no podran ser inculpats, fora de les Corts, pels discursos, debats o vots emessos dins d'aquestes.

ARTICLE 5:
Les Corts serà convocada a sessió ordinària una vegada a l'any.

ARTICLE 6:
El Cap d'Estat, amb ajuda, si escau, del gabinet, podrà determinar la convocatòria a sessions extraordinàries de les Corts.

ARTICLE 7:
Quan siguen dissoltes les Corts Antarenyes, es realitzaran unes eleccions generals dels membres d'aquesta dins dels quaranta (40) dies posteriors a la data de dissolució, i les Corts seran convocades dins dels trenta (30) dies posteriors a les eleccions.
Mentres la cambra legislativa estiga dissolta, no es realitzarà cap sessió. En l'intèrval, la funció legislativa d'Antares correspondrà al Cap d'Estat i al gabinet, si escau.
Les mesures adoptades en aquest període amb rang de decrets presidencials, tindran tota l'efectivitat, però les aprovades en nom de la cambra hauran de ser aprovades dins dels primers deu (10) dies després de l'obertura de les Corts, sinó, seran declarades nul·les.

ARTICLE 8:
El President de la República i els membres del gabinet, si els hi haguera poden, en qualsevol moment, assistir a les reunions de les Corts, siguen o no membres d'aquesta, amb el propòsit de tractar els projectes en discussió.
Assistiran, a més, quan la seua presència siga requerida per donar informes o explicacions.

ARTICLE 9:
Les Corts podran votar, sempre per majoria i quan hi haja un candidat, un President de la cambra. En cas de no existir cap candidat, el President de les Corts Antarenyes en funcions serà el MHP d'Antares.

Restant signat i proclamat pel Departament d'Estat d'Antares en nom del Molt Honorable Senyor Asdrubal Guerrero i Lloris, President de la República d'Antares i la Calderona a Castell-Ciutat, el dia quatre de novembre de dos-mil dinou.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada